Objava stališč do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev naravnega rezervata Ormoške lagune (v nastajanju)

5. 6. 2014 17