JAVNO NAZNANILO javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 × 400 kV Cirkovce–Pince in poročila o vplivih na okolje

12. 10. 2009 22