O občini Ormož
Osebna izkaznica Občine Ormož
Splošni akti Občine Ormož
Občinski svet
Župan in podžupan
Prodaja in obremenjevanje občinskega stvarnega premoženja
Nadzorni odbor
Občinska uprava
Vloge
Katalog informacij javnega značaja
Občinski predpisi
Javna naročila, razpisi in objave
Projekti
Krajevne skupnosti
Javna razvojna agencija občine Ormož
Mladinski center Ormož
Javni zavod za informiranje
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Klub ormoških študentov
Informacije za podjetnike in investitorje
CSO ORMOŽ - center za starejše občane d.o.o.
Mrežni podjetniški inkubator Ormož
Poslanska pisarna
ENSVET-Energetska pisarna
LAS UE ORMOŽ
Prireditve - Turistične informacije (TIC)
Statistični podatki
Predstavitev občine Ormož
Turizem
Novice in obvestila
Glasilo Občine Ormož
Energetsko svetovalna pisarna Ormož
Sestava občinskega sveta
Seje občinskega sveta
Svetniški klubi
Odbori in komisije
Župan
Podžupan
Prodaja občinskega premoženja
Obremenjevanje občinskega stvarnega premoženja
Sestava nadzornega odbora
Gradivo nadzornega odbora
Direktorica občinske uprave
Medobčinska uprava Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
Urad župana
Oddelek za finance
Oddelek za gospodarske dejavnosti
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem
Gospodarske javne službe
Občinski štab za civilno zaščito
Vloge na področju okolja in prostora
Vloge na področju gospodarstva
Vloge na področju družbenih dejavnosti in splošnih zadev
Ostale vloge
Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
Kazala predpisov
Poročevalec Občine Ormož
Uradni vestnik Občine Ormož
Uradna prečiščena besedila občinskih aktov
Neuradna prečiščena besedila občinskih aktov
Proračun Občine Ormož
Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož
Energetska sanacija knjiznice F.K.Meska Ormoz
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci
Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja s ČN ter hodnikom za pešce z JR
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – ormoško območje
Comenius Regio partnerstvo
Lokalni energetski koncept Občine Ormož 2012
Podravsko-Ptujsko-Ormoška regionalna destinacijska organizacija - RDO
REKREACIJA V NARAVI - POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE BREZ MEJA
Sodelovanje mest – City cooperation
Projekt OREH - Poslovne cone Ormož
Ureditev grajske pristave v mestu Ormož
Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
Izgradnja ceste do domačije Magdič pri Gomili na Kogu
Izgradnja prizidka telovadnice k OŠ Kog (Podružnična šola)
Modernizacija lokalne ceste 302-090 Ormož – Ivanjkovci
Modernizacija občinske javne ceste JP 803-161 odsek Slančaves
Umetno bogatenje podtalnice - II. zaključna faza
Partnerstvo za Prlekijo
KS Ivanjkovci
KS Miklavž pri Ormožu
KS Kog
KS Ormož
KS Podgorci
KS Velika Nedelja
Vizija
Poslanstvo in smotri
Globalni cilji
Strategija
Vrednote
Aktualni razpisi
Finančni načrti in letna poročila
LAS UE Ormož
Področja delovanja
PORETEKS
Cenik storitev
Katalog informacij javnega značaja
Pripravljeni in izvedeni projekti
Analize, študije, razvojni programi
Predstavitev poslovne cone ORMOŽ
Mednarodni trgovinski informacijski portal slovenskih, ruskih in balkanskih podjetij
Mrežni podjetniški inkubator Ormož
Poziv potencialnim inkubirancem
Predstavitev MPI Ormož
Vabilo
Storitve
Aktualno
Novi javni poziv Eko sklada etažnim lastnikom ponuja višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavb
Išči      
Prva stran Vsebina Novice Turizem  

Prva stran / O občini Ormož / Novice in obvestila
Novice in obvestila
9.11.2016  Informacije o aktualnem dogajanju na področju migracij in odzivu Slovenije nanje
7.11.2016  Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev
1.9.2016  Martinovanje 2016 11.11.2016-12.11.2016
28.6.2016  Festival Ormoško poletje 2016
1.6.2016  Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev Vinske kleti Verus (OPPN Verus) (01.06.2016 - 01.07.2016)
1.6.2016  Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za središče mesta Ormož (LN SMO III) (01.06.2016 – 01.07.2016)
6.4.2016  Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno cono Ormož (SD LN OC IV)
24.3.2016  POZIV k predhodnemu posvetovanju o predlogu Odloka o preimenovanju dela Kolodvorske ceste v Grajski trg v naselju Ormož
16.3.2016  PREDSTAVITEV REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME
26.1.2016  Javna razgrnitev Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ormož (26.01.2016 do 02.03.2016)
8.1.2016  Objavljeni so novi občinski razpisi (kmetijstvo, kultura, šport, turizem)
10.12.2015  Druga javna dražba za prodajo nepremičnin-januar 2016
25.11.2015  JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne izpostave JSKD Ormož
24.11.2015  Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož
8.10.2015  OBČINSKI RAZPISI ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ
23.9.2015  OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči v občini Ormož za šolsko leto 2015/2016
27.8.2015  JAVNA DRAŽBA za prodajo občinskih nepremičnin
26.8.2015  OBJAVLJEN je Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ormož v letu 2015
24.8.2015  Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču na Ptuju
19.8.2015  Objava dveh novih občinskih razpisov (zaposlovanje, divjad)
22.6.2015  Objavljen nov razpis za dodelitev stanovanj
10.6.2015  ZBIRANJE PODPISOV ZA PETICIJO ZA IZGRADNJO HITRE CESTE HAJDINA – ORMOŽ
27.5.2015  Javni poziv Eko sklada 2015 za pridobitev nepovratnih finančnih vzpodbud
24.4.2015  Zapisnik predstavitve projekta Center za ravnanje z odpadki Podravje (CeROP)
19.3.2015  Odločba preklic vseh ukrepov zaradi bolezni modrikastega jezika
13.3.2015  Plačilo upravne takse za potrdilo o namenski rabi zemljišča
10.12.2014  POMEMBNO OBVESTILO-RAČUNI V ELEKTRONSKI OBLIKI PO 1.1.2015
19.11.2014  Lokalni program za kulturo 2014-2017 Občine Ormož-osnutek
5.11.2014  Izboljšanje kakovosti zraka in manjšo porabo drv v malih kurilnih napravah (na cenovno najbolj učinkovit način)
5.11.2014  Predlaganje kandidatov za oblikovanje kandidatnih list za imenovanje članov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Ormož in Nadzorni odbor Občine Ormož
24.9.2014  PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE IN NAMESTNIKE OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
18.9.2014  JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči v občini Ormož za šolsko leto 2014/2015
8.9.2014  Občina Ormož je dosegla 2. mesto na izboru: turistom najbolj prijazen kraj po izboru bralcev časnika Dnevnik
3.9.2014  JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči v občini Ormož za šolsko leto 2014/2015
26.8.2014  Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer 10. 9. 2014 v Ormožu
29.7.2014  Objavljena sta dva nova občinska razpisa
28.7.2014  POGOJI ZA PLAKATIRANJE -2014 lokalne volitve
7.7.2014  Objavljeni 3 novi občinski razpisi
30.6.2014  Zapisnik o žrebanju plakatnih mest na oglasnih površinah v času volilne kampanije za predčasne volitve poslancev v DZ RS 13.7.2014
11.6.2014  Program Ormoško poletje 2014
10.6.2014  Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na SLO železniškem omrežju
6.6.2014  POGOJI ZA PLAKATIRANJE -2014 predčasne volitve poslanci DZ RS
5.6.2014  Objava stališč do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev naravnega rezervata Ormoške lagune (v nastajanju)
16.5.2014  POGOJI ZA PLAKATIRANJE -2014 referendum o arhivih
18.4.2014  Obvestilo v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož
4.4.2014  JAVNI POZIV za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje v občinsko volilno komisijo Občine Ormož
2.4.2014  Javna razgrnitev OPPN za ureditev naravnega rezervata Ormoške lagune (v nastajanju) (02.04.2014 – 07.05.2014)
26.3.2014  Novi razpisi za potrebe kmetijstva
20.3.2014  Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
7.3.2014  IZJAVA O STRINJANJU Z IZGRADNJO ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA
27.1.2014  Vabilo na občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku 7.2.2014
20.1.2014  Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2014-2020
28.11.2013  Nepremičninska baza podatkov v Podravju
22.10.2013  Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož (23.10.2013 – 06.11.2013)
9.10.2013  Objavljeni so novi razpisi (občinska priznanja, priznanja športnikom, nagrada Ksavra Meška, priznanja varstva pred naravnimi nesrečami, štipendije in študijske pomoči)
23.7.2013  Stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve (17.05. 2013 - 18.06.2013) Občinskega podrobnega prostorskega načrta za farmo Irgolič (OPPN za farmo Irgolič) in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za farmo Marčec (OPPN za farmo Marčec)
4.6.2013  Ormoško poletje 2013
27.3.2013  Objava novih razpisov
31.1.2013  POMEN PROJEKTA LIVEDRAVA ZA LJUDI IN NARAVO
25.1.2013  Ormoški fašenk 8.2.2013-12.2.2013
22.1.2013  Informativni dan 27.2.2013 ELES daljnovod Cirkovce-Pince 2 X 400 kV
8.1.2013  Objava razpisov šport in kultura
12.12.2012  Poziv za vložitev kandidatur za predstavnike NVO v Razvojnem svetu Podravske regije
12.12.2012  VABILO VSEM OTROKOM - DEDEK MRAZ
6.12.2012  Dopolnjen predlog proračuna Občine Ormož za leti 2013 in 2014
30.10.2012  Martinovanje Ormož 2012
11.10.2012  Vabilo na otvoritev vodovoda Ormož-Središče odsek II 19.10.2012
8.10.2012  Prijava škode SUŠA 2012
19.9.2012  Objava novih razpisov
29.8.2012  POGOJI za plakatiranje v času volitev predsednika republike
23.8.2012  JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za promocijo izdelkov in storitev podjetja v občini Ormož
20.8.2012  Javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg elektrifikacija, rekonstrukcija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš
10.7.2012  Ustanova akademika dr. Antona Trstenjaka je dne 30.6.2012, na svojih spletnih straneh objavila razpis za štipendije in sofinanciranje projektov za leto 2012
28.6.2012  Objavljen nov razpis
14.6.2012  Nova številka Ormoških novic
6.6.2012  Ormoško poletje 2012
30.3.2012  Objava dveh novih razpisov
27.3.2012  Ormoške novice 16/2012
14.3.2012  Dodatna stališča do pripomb in predlogov z javne seznanitve s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta – Državni prostorski načrt za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 400 kV Cirkovce – Pince
14.3.2012  Stališča do pripomb in predlogov javnosti k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu središča mesta Ormož (LN SMO II)
8.3.2012  ZAPISNIK o žrebanju plakatnih mest na oglasnih površinah za zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku
28.2.2012  POGOJI ZA PLAKATIRANJE -2012 družinski zakonik
10.2.2012  Objava novih razpisov (pospeševanje zaposlovanja, turistična društva, poklicno izobraževanje, šport, kultura, gospodarjenje z divjadjo, ohranjanje in razvoj kmetijstva)
17.1.2012  Vabilo na tradicionalni ORMOŠKI FAŠENK S POVORKO 2012
8.12.2011  Vabilo na svečanost ob dnevu samostojnosti in enotnosti 23.12.2011
7.12.2011  RAVNANJE Z ODPADKI - UVEDBA NOVEGA SISTEMA ZA ODPADNO EMBALAŽO
24.11.2011  Obvestilo znižano plačila vrtca 2011
18.11.2011  JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov za imenovanje članov Sveta Območne izpostave JSKD Ormož
15.11.2011  Zapisnik o žrebanju plakatnih mest na oglasnih površinah za predčasne volitve v Državni zbor RS 2011
24.10.2011  POGOJI za plakatiranje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor RS 2011
14.10.2011  Ormoške novice - nova številka 14/2011
30.9.2011  Objavljeni novi razpisi
12.9.2011  Vabilo na odprtje grajske pristave
8.9.2011  JAVNO NAZNANILO lastnikom nepremičnin na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož
22.8.2011  Program Martinovanje 2011
22.6.2011  Uradni začetek izvajanja priklopov na izgrajeno odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi
6.6.2011  Mrežni podjetniški inkubator Ormož
1.6.2011  Lokacijski načrt za daljnovod DV 2x400 kV Cirkovce - Pince - javna seznanitev - Občina Ormož
19.5.2011  ZAPISNIK o žrebanju plakatnih mest na oglasnih površinah v času referendumske kampanje za tri zakonodajne referendume in sicer o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
9.5.2011  POGOJI za plakatiranje v času referendumske kampanje za tri zakonodajne referendume in sicer o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
22.4.2011  Objavljeni novi RAZPISI
20.4.2011  EKOREMEDIACIJE – RAZVOJNA PRILOŽNOST ZA OBČINO ORMOŽ - vabilo na predstavitev
15.4.2011  Objavljeni novi RAZPISI
12.4.2011  Objavljen Zaključni račun Proračuna Občine Ormož 2012
24.3.2011  Zapisnik o žrebanju plakatnih mest na oglasnih površinah v času referendumske kampanije za zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu 24.3.2011
11.3.2011  POGOJI ZA PLAKATIRANJE -2011 referendum malo delo
1.3.2011  Ormoški fašenk s povorko 2011
7.2.2011  OBJAVLJEN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011
4.2.2011  Prodaja občinskih stanovanj, hiš
30.12.2010  OBJAVLJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ 2011
27.12.2010  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
14.12.2010  Javna razgrnitev sprememb Lokacijskega načrta za središče mesta Ormož (LN SMO II) 8.12.2010 -27.12.2010
30.11.2010  Zimski delovni čas Zbirnega centra in odlagališča
15.11.2010  POGOJI za plakatiranje v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija
2.11.2010  Konstitutivna 1. redna seja Občinskega sveta Ormož (8.11.2010)
27.10.2010  POROČILO O LOKALNIH VOLITVAH 2010 24.10.2010
14.10.2010  DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANA OBČINE ORMOŽ 24.10.2010
14.10.2010  POROČILO O LOKALNIH VOLITVAH 2010 10.10.2010
6.10.2010  JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči v občini Ormož za šolsko leto 2010/2011
6.10.2010  Objavljeni novi razpisi (priznanje častni občan, priznanje športnika za izjemne dosežke, nagrada Ksavra Meška, priznanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)
4.10.2010  Objavljena je nova številka Ormoških novic - 10/2010
30.9.2010  OBVESTILO o lokalnih volitvah, predčasnem glasovanju in glasovanju za invalide
24.9.2010  OBJAVA SEZNAMOV KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2010
9.9.2010  4. seja OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE ORMOŽ
9.9.2010  Žrebanje za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu kandidatur za volitve župana in volitve v občinski svet Občine Ormož
8.9.2010  Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču na Ptuju
31.8.2010  Odvoz kosovnih odpadkov na območju občine Ormož september 2010
30.8.2010  OBVESTILO Občinske volilne komisije občine Ormož o sprejemu kandidatur
30.8.2010  Plakatna mesta za lokalne volitve 2010
11.8.2010  POGOJI za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010
27.7.2010  Predlaganje kandidatov za člane in namestnike okrajnih volilnih komisij
9.7.2010  JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ORMOŽ 14.7.2010 - 27.8.2010
9.7.2010  Objavljena je nova številka Ormoških novic - 9/2010
6.7.2010  JAVNO NAZNANILO lastnikom nepremičnin na območju Občinskega prostorskega načrta občine Ormož
16.6.2010  Objavljen Rebalans proračuna Občine Ormož 2010
14.6.2010  Program Ormoškega poletja 2010
7.6.2010  Poziv potencijalnim inkubirancem
3.6.2010  SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ormož
31.5.2010  JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATUR ZA IMENOVANJE V KRAJEVNO VOLILNO KOMISIJO KS ORMOŽ
27.5.2010  Obvestilo o uri pričetka seje OS Ormož 31.5.2010
21.5.2010  Izredna seja OS Občine Ormož (22.5.2010)
13.5.2010  Nova številka Ormoških novic
12.5.2010  POGOJI za plakatiranje v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
4.5.2010  JAVNI POZIV za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje v občinsko volilno komisijo občine Ormož
14.4.2010  Objavljeni so novi razpisi (gasilci, turistična društva, razvoj kmetijstva)
16.3.2010  Objavljena sta 2 nova razpisa (kultura, šport)
10.3.2010  Objavljena nova številka Ormoških novic
22.2.2010  Očistimo Slovenijo v enem dnevu! - poziv občanom
10.2.2010  JAVNO NAZNANILO lastnikom nepremičnin na območju sprememb Lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC)
10.2.2010  Objavljeni so 4 novi razpisi za leto 2010
24.12.2009  OBJEVLJENO je JAVNO ZBIRANJE PONUDB za podelitev stavbne pravice za namen izgradnje vrtca kapacitete 11 vzgojnih enot s pripadajočo zunanjo ureditvijo
23.12.2009  Sprejet proračun Občine Ormož za leto 2010
21.12.2009  Izšla je nova številka Ormoških novic
9.12.2009  Občina Ormož, ki je pristojna za izdelavo načrtov zaščite in reševanja objavlja javno naznanilo za javno predstavitev načrtov
7.12.2009  OBJAVLJEN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ 2010
17.11.2009  ZBORI OBČANOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
29.10.2009  PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010
12.10.2009  JAVNO NAZNANILO javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 × 400 kV Cirkovce–Pince in poročila o vplivih na okolje
12.10.2009  Nova številka Ormoških novic
30.9.2009  Bazar priložnosti
21.9.2009  JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS ZA PODRAVJE) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010
18.9.2009  »Ukrepi za podnebje – Energija za jutri«
18.9.2009  JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči v občini Ormož za šolsko leto 2009/2010
16.9.2009  Potrjen Rebalans -II Proračuna Občine Ormož
19.8.2009  Objavljen je REBALANS PRORAČUNA 2009 - II
5.8.2009  OBJAVLJEN RAZPIS dolgoročnih kreditov pod ugodnejšimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož za leto 2009
4.8.2009  Osećina sejem SLIV
28.7.2009  JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010 IN VKLJUČITEV V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZA PODRAVJE
15.7.2009  Objavljen JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nabave novih gasilskih vozil z opremo, gasilske osebne, skupne in dodatne opreme, popravila dihalnih aparatov in popravila gasilskih vozil iz sredstev občinskega proračuna za leto 2009
15.7.2009  Objavljen JAVNI RAZPIS za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v privatni lasti v občini Ormož v letu 2009
2.7.2009  25.seja Občinskega sveta Ormož
18.6.2009  Izšla je 4. številka Ormoških novic
15.6.2009  Martinovanje v Ormožu 2009 - program
10.6.2009  OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov dejavnosti drugih društev in zvez iz proračuna Občine Ormož v letu 2009
8.6.2009  Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko_študijsko leti letu 2009_2010 in vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo Podravje
8.6.2009  Ormoško poletje 2009 - program
27.5.2009  OBJAVLJEN RAZPIS sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja v letu 2009
27.5.2009  OBJAVLJEN RAZPIS sredstev za pospeševanje zaposlovanja za leto 2009
27.5.2009  Objavljena sta REBALANS PRORAČUNA 2009 IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2008 OBČINE ORMOŽ
18.5.2009  Objavljen predlog Rebalansa Občine Ormož 2009
7.5.2009  Javni poziv za nabor projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije LAS Prlekija« za leto 2009
7.5.2009  RAZPISNA DOKUMENTACIJA OŠ KOG - POPIS OPREME
6.5.2009  1. festival pesmi o vinu
5.5.2009  Prodajni prostor na tržnici pri Kerenčičevem trgu
24.4.2009  RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV za poslovno leto 2009
23.4.2009  1. sejem nevladnih organizacij Podravja
22.4.2009  JAVNA RAZPRAVA o dilemah nadaljnjega razvoja EU, njenih prioritetah, politikah in letošnjih volitvah v Evropski parlament
20.4.2009  6. izredna seja Občinskega sveta Ormož
17.4.2009  SEMINAR NA TEMO SUBVENCIJE-GARANCIJE KREDITI
16.4.2009  OBJAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Izgradnja optičnega širokopasovnega omrežja na območju občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi- gradbeni nadzor
10.4.2009  Objavljeno slikovno gradivo grajske pristave -trenutno - predvideno stanje
10.4.2009  Vabilo potencialnim investitorjem v obrtni coni v Ormožu
6.4.2009  POGOJI za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
2.4.2009  OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS za vpis predšolskih otrok v vrtce Ormož za šolsko leto 2009- 2010
27.3.2009  Objavljen predlog Zaključnega računa praračuna Občine Ormož za leto 2008
11.3.2009  Objavljeni razpisi Občine Ormož 2009
4.3.2009  Občina Ormož si je pridobila sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj
3.3.2009  Izšla je 2. številka Ormoških novic
3.3.2009  Strokovno srečanje z delodajalci
24.2.2009  Sprejet proračun Občine Ormož 2009
16.2.2009  22. seja Občinskega sveta Ormož
19.1.2009  OBJAVLJEN PONOVNI razpis za za podelitev nagrade Ksavra Meška za leto 2008
5.1.2009  Ormoške novice
30.12.2008  Objava sklepa o začasnem financiranju Občine Ormož za obdobje januar-marec 2009
24.12.2008  Nadaljevanje 21. seje Občinskega sveta Ormož
17.12.2008  21. seja Občinskega sveta Ormož
10.12.2008  Objavljen dopolnjen predlog proračuna Občine Ormož 2009
20.11.2008  Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož za leto 2008
17.11.2008  SKLEP O javni razpravi o predlogu Proračuna Občine Ormož za leto 2009
14.10.2008  Martinovanje 2008
13.10.2008  Državni prostorski načrt za elektrifikacijo in rekonstrukcijo Železniške proge Pragersko – Hodoš – OBČINA ORMOŽ
25.9.2008  OBVESTILO imetnikom stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih
10.9.2008  JAVNI RAZPIS za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči v občini Ormož za šolsko leto 2008/2009
12.8.2008  JAVNO NAZNANILO za lastnike nepremičnin na območju sprememb Lokacijskega načrta za središče mesta Ormož
24.7.2008  Prijava škode oškodovancem po neurju (deževje, veter, toča) 13. in 14. julija 2008
22.7.2008  POGOJI za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor RS
9.6.2008  Ormoško poletje 2008
5.6.2008  Akt Občinskega sveta Občine Ormož o razpisu referenduma in akt o razpisu referenduma o katerem se bo odločalo na referendumu
28.5.2008  POGOJI za plakatiranje v času referendumske kampanje
28.5.2008  POZIV- organizatorjem referendumske kampanje
27.5.2008  Obvestilo Zavoda za zaposlovanje RS
5.5.2008  SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA PODRAVJE V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2008/2009
23.4.2008  ZBORI OBČANOV ZA OBMOČJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
4.2.2008  Obvestilo o prestavitvi 13. seje občinskega sveta na torek 12.2.2008
24.1.2008  Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko-Hodoš, okoljskega poročila in njegove revizije
19.12.2007  POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS ORMOŽ
6.12.2007  POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
23.11.2007  POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS VELIKA NEDELJA
19.11.2007  POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS PODGORCI
2.11.2007  POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS KOG IN KS IVANJKOVCI
25.10.2007  VLOGA za znižano plačilo vrtca za obdobje od 01.01.2008 do 31.12.2008
14.9.2007  Obvestilo o prestavitvi seje občinskega sveta Ormož
10.9.2007  VABILO na predavanje o EKOREMEDIACIJAH
30.7.2007  SKLEP o pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Ormož
1.6.2007  Čistopisi občinskih aktov v postopku obravnave
1.6.2007  Dopolnjen predlog proračuna za leto 2007
8.5.2007  Razgrnitev in javna razprava v zvezi z lokacijskim načrtom pri Vinski kleti
7.5.2007  Javna razprava o predlogu proračuna občine Ormož za leto 2007
3.5.2007  Koncert - 15. srečanje harmonikarskih orkestrov in skupin
23.4.2007  Občinska proslava ob državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju
19.4.2007  Predavanje o ekološkem (bio-dinamičnem) vrtnarjenju/kmetovanju brez strupov in potopisno predavanje o Šri Lanki.
18.4.2007  Prireditev za otroke v Ormožu: Aprilska muzejska delavnica
16.4.2007  Strokovno predavanje "Ormoško pokopališče - sveto območje kulturne dediščine"
5.4.2007  Izlet po delu Slomškove poti
5.4.2007  Možnost prodaje lokalnih produktov in spominkov v enoti TICa v gradu Ormož
5.1.2007  Poslovni čas in uradne ure Občine Ormož
  SONCE - bilten občine Ormož

© Copyright 2007 | Center za heterogeno procesiranje